Stop Surrogacy Now

#StopSurrogacyNow

We are women and men of diverse ethnic, religious, cultural, and socio-economic backgrounds from all regions of the world. The initial signers include more than 100 individuals and 16 organizations from 18 countries who come together to voice our shared concern for women and children who are exploited through surrogacy contract pregnancy arrangements.

We believe that surrogacy should be stopped because it is an abuse of women’s and children’s human rights.

We believe that the practice of commercial surrogacy is indistinguishable from buying and selling of children.

We stand together asking national governments of the world and leaders of the international community to work together to Stop Surrogacy Now.

Stop Surrogacy Now Statement

We are women and men of diverse ethnic, religious, cultural, and socio-economic backgrounds from all regions of the world. We come together to voice our shared concern for women and children who are exploited through surrogacy contract pregnancy arrangements.

Together we affirm the deep longing that many have to be parents. Yet, as with most desires, there must be limits. Human rights provide an important marker for identifying what those limits should be. We believe that surrogacy should be stopped because it is an abuse of women’s and children’s human rights.

Surrogacy often depends on the exploitation of poorer women. In many cases, it is the poor who have to sell and the rich who can afford to buy. These unequal transactions result in consent that is under informed if not uninformed, low payment, coercion, poor health care, and severe risks to the short- and long-term health of women who carry surrogate pregnancies.

The medical process for surrogacy entails risks for the surrogate mother, the young women who sell their eggs, and the children born via the assisted reproductive technologies employed. The risks to women include Ovarian Hyper Stimulation Syndrome (OHSS), ovarian torsion, ovarian cysts, chronic pelvic pain, premature menopause, loss of fertility, reproductive cancers, blood clots, kidney disease, stroke, and, in some cases, death. Women who become pregnant with eggs from another woman are at higher risk for pre-eclampsia and high blood pressure.

Children born of assisted reproductive technologies, which are usually employed in surrogacy, also face known health risks that include: preterm birth, stillbirth, low birth weight, fetal anomalies, and higher blood pressure. A surrogate pregnancy intentionally severs the natural maternal bonding that takes places in pregnancy—a bond that medical professionals consistently encourage and promote. The biological link between mother and child is undeniably intimate, and when severed has lasting repercussions felt by both. In places where surrogacy is legalized, this potential harm is institutionalized.

We believe that the practice of commercial surrogacy is indistinguishable from the buying and selling of children. Even when non-commercial (that is, unpaid or “altruistic”), any practice that subjects women and children to such risks must be banned.

No one has a right to a child, whether they are heterosexual, homosexual, or single-by-choice.

We stand together asking national governments of the world and leaders of the international community to work together to end this practice and Stop Surrogacy Now.

PROHLÁŠENÍ KE KAMPANI K ZASTAVENÍ PRAXE NÁHRADNÍHO MATEŘSTVÍ

SSN Petition Czech

Jsme ženy a muži různých etnik, náboženství, kultur a pocházíme z různých socioekonomických prostředí ze všech částí světa. Společně vyslovujeme znepokojení nad osudem žen a dětí, které jsou zneužívány prostřednictvím smluv o náhradním mateřství (surogaci).

Společně ujišťujeme, že chápeme velkou touhu po rodičovství, kterou mnozí prožívají. Přesto, stejně jako u většiny tužeb, i tato má jisté hranice. Lidská práva jsou tím důležitým ukazatelem naznačujícím, kde by tyto hranice měly být. Jsme přesvědčeni, že náhradní mateřství by mělo být zastaveno, protože představuje zneužívání lidských práv žen a dětí.

Náhradní mateřství je často závislé na zneužívání chudších žen. V mnoha případech jsou to chudí, kteří musí prodávat, a bohatí, kteří si mohou dovolit koupit. Výsledkem těchto nerovných transakcí je souhlas, který je doprovázen špatnou, případně zcela chybějící informovaností, nízkou odměnou, nátlakem, špatnou zdravotní péčí a závažnými krátkodobými i dlouhodobými zdravotními riziky pro ženy, které podstupují náhradní mateřství.

Z medicínského hlediska náhradní mateřství vytváří riziko pro náhradní matku, pro mladé ženy, které prodávají svá vajíčka, a pro děti, které se prostřednictvím používaných metod asistované reprodukce rodí. Rizika pro ženy zahrnují například ovariální hyperstimulační syndrom, torzi vaječníků, cysty na vaječnících, chronickou bolest v pánevní oblasti, předčasnou menopauzu, ztrátu plodnosti, rakovinu reprodukčních orgánů, vznik krevních sraženin, onemocnění ledvin, mozkovou mrtvici a v některých případech smrt. Ženy, které otěhotní z vajíček jiné ženy, mají vyšší rizika preeklampsie a vysokého krevního tlaku.

Děti narozené s pomocí metod asistované reprodukce, jež jsou většinou u náhradního mateřství využívané, také čelí známým zdravotním rizikům, kterými jsou například: předčasný porod, mrtvě narození, nízká porodní váha, abnormality plodu a zvýšený krevní tlak. Náhradní mateřství záměrně přetrhává přirozené mateřské napojení na dítě (bonding), který se vytváří již během těhotenství – pouto, které zdravotničtí profesionálové důsledně propagují a podporují. Biologické pouto mezi matkou a dítětem je neoddiskutovatelně velmi intimní a jeho přerušení způsobuje přetrvávající citelné následky u obou. Tam, kde je legalizováno náhradní mateřství, je tato potenciální újma institucionalizována (tj. státem úředně provozována) a podporována.

Věříme, že praxe komerčního náhradního mateřství se neliší od nákupu a prodeje dětí. I v případech, kdy je náhradní mateřství nekomerční (tedy neplacené nebo čistě „altruistické“), jakékoliv praktiky, kde ženy a děti podstupují takováto rizika, musí být zakázány.

Nikdo nemá právo na dítě, bez ohledu na to, zda je heterosexuál, homosexuál nebo dobrovolně svobodný.

Společně žádáme národní vlády světa a představitele mezinárodní komunity, aby spolupracovali na okamžitém zastavení praxe náhradního mateřství

Stoppt Mietmutterschaft j e t z t

Statement Deutsch (German)

Wir sind Frauen und Männer unterschiedlicher ethnischer, religiöser, kultureller und sozio-ökonomischer Herkunft aus allen Weltregionen. Wir schließen uns zusammen, um unserer gemeinsamen Sorge für die Frauen und Kinder, die durch Mietmutterschaftsverträge ausgebeutet werden, deutlich Ausdruck zu verleihen.

Wir teilen und anerkennen die tiefe Sehnsucht Vieler, Eltern werden zu wollen. Doch wie bei allen Sehnsüchten und Wünschen muss es auch hier Grenzen geben. Menschenrechte bieten uns wichtige Orientierungshinweise dafür, wo diese zu ziehen sind. Wir sind der Ansicht, dass Mietmutterschaft verboten werden sollte, da sie den Menschenrechten von Frauen und Kindern widersprechen.

Mietmutterschaft hängt sehr häufig mit der Ausbeutung ärmerer Frauen zusammen. In vielen Fällen sind es die Armen, die verkaufen müssen und die Reichen, die sich den Kauf leisten können. Dieser ungleiche Tausch mündet in eine, auf schlechter bis fehlender Information basierenden Vereinbarung, in geringe Bezahlung, Zwangsverhältnisse sowie mangelhafte Gesundheitsvorsorge und birgt kurz- oder langfristig große Gefahren für die Gesundheit der sogenannten Mietmutter in sich.

Der mit Mietmutterschaft verbundene medizinische Prozess ist für die Mietmutter, die junge Frau, die ihre Eier verkauft und die Kinder, die mit Hilfe von Reproduktionstechnologien zur Welt kommen, riskant. Die Risiken für Frauen sind ein Ovar-Hyper-Stimulations-Syndrom (OHSS), Ovarverkrümmung, Zysten in der Gebärmutter, chronische Beckenschmerzen, verfrühte Menopause, Verlust von Fruchtbarkeit, Krebs in den Reproduktionsorganen, Blutgerinnsel, Nierenversagen, Schlaganfall und in einigen Fällen Tod. Frauen, die mit den Eiern einer anderen Frau schwanger werden, haben ein erhöhtes Risiko für einen Präeklampsie (Schwangerschaftsintoxikation) und hohen Blutdruck.

Kinder, die mit Hilfe von Reproduktionstechnologien gezeugt werden, wie sie bei Mietmutterschaft üblicherweise verwendet werden, sind höheren Gesundheitsrisiken ausgesetzt. Diese inkludieren Frühgeburt, Totgeburt, geringes Geburtsgewicht, fötale Anomalien und höheren Blutdruck. Eine Mietmutterschaft unterdrückt absichtlich das sogenannte „Bonding“ (d.h. die Phase der Bindungsentwicklung zwischen Mutter und Fötus während der Schwangerschaft), – eine Bindungsentwicklung, die nachdrücklich von medizinischen Fachleuten empfohlen wird. Die biologische Verbindung zwischen der Mutter und dem Kind ist unbestreitbar sehr intim und hat, wenn diese verhindert wird, andauernde Auswirkung für beide. Wo Mietmutterschaft legal ist, wird dieser mögliche Schaden institutionalisiert.

Wir sind der Ansicht, dass die Praxis der kommerziellen Mietmutterschaft vom Handel mit Kindern nicht unterschieden werden kann. Selbst wenn sie nicht-kommerziell (d.h. unbezahlt oder „altruistisch“) ist, sollte jegliche Praxis, die Frauen und Kinder solchen Gefahren ausliefern, verboten werden.

Niemand, ob heterosexuell, homosexuell oder in freiwilligem Single-Dasein lebend, hat ein Recht auf ein Kind.

Entschlossen fordern wir die nationalstaatlichen Regierungen und die leitenden Politiker_innen der Internationalen Gemeinschaft auf, zusammenzuarbeiten, um dieser Praxis zu beenden und Mietmutterschaft j e t z t zu stoppen!

Detener la Subrogación Ahora

Stop Surrogacy Now Statement

Somos hombres y mujeres de diversos orígenes étnicos, religiosos, culturales, y económicos de todas las regiones del mundo. Nos unimos con la finalidad de expresar nuestra preocupación por las mujeres y niños que son explotados por medio de la subrogación y el embarazo de contrato.

Juntos afirmamos el profundo anhelo que muchos tienen para ser padres. Sin embargo, no se deben de sobrepasar límites con tal de conseguir lo que se quiere. Es por esto que existen los derechos humanos, los cuales proporcionan información clara que describe dichos límites. Afirmamos que la subrogación se debe de parar, ya que es un abuso grave de la mujer y los derechos humanos de los niños.

La subrogación generalmente consiste en explotar a mujeres de bajos recursos que harían lo que sea por generar dinero, y las personas de altos recursos aprovechan de sus circunstancias para hacer uso de su cuerpo. Una de las partes negativas de estos acuerdos es la falta de información. A esto nos referimos a diferentes puntos: no se les da un pago justo que cubra los servicios que esto requiere. No son informadas sobre los riesgos a corto y largo plazo que su cuerpo puede sufrir. Aparte de no estar enteradas de los cuidados personales que deberían de tener, ya que su cuerpo está siendo sometido a cambios drásticos que se deben de tomar en cuenta.

El proceso médico para la subrogación trae consigo riesgos tanto para la madre subrogada, como para la madre genética, y el embrión que es sometido a técnicas de reproducción asistida. Los riesgos para las mujeres incluyen el síndrome de híper estimulación de ovario (SHO), torsión ovárica, quistes ováricos, dolor pélvico crónico, menopausia prematura, pérdida de la fertilidad, cánceres reproductivos, generación de coágulos sanguíneos, enfermedades renales, infartos cerebrales, y, en algunos casos, la muerte. Las mujeres que quedan embarazadas con óvulos de otra mujer están en mayor riesgo de preclampsia e hipertensión arterial. Los niños creados por medio de tecnologías de reproducción asistida, como la subrogación, también se enfrentan a riesgos de salud que incluyen: parto prematuro, muerte fetal, bajo peso al nacer, anomalías fetales, y presión arterial alta.

Un embarazo subrogado rompe intencionalmente el vínculo materno natural que se produce en el embarazo. Dicho vínculo biológico entre madre e hijo es innegablemente íntimo, y al ser interrumpido, se crean repercusiones duraderas en ambos lados. Malamente, existen lugares donde la subrogación está legalizada, y por lo tanto institucionalizada. Creemos que la práctica de la subrogación comercial es equivalente a la compra y venta de niños. Incluso en casos donde la subrogación se da sin fines comerciales, es decir, como un servicio “altruista,” deben de ser prohibidos, ya que sigue siendo una práctica que somete a la mujer y al embrión en riesgos fatales.

Por cada uno de dichos puntos expresados anteriormente, creemos que la subrogación es un acto que debe de ser castigado por la ley, ya que es una amenaza contra vidas inocentes y se presta para el abuso del cuerpo de otra mujer. Los hijos se dan de una manera plenamente natural. No es algo que se consigue como un deseo; una vida es mucho más que eso. Hoy en día la gente se olvida de los procesos naturales y óptimos para crear una vida, y por esto comienzan las ideas de heterosexuales, homosexuales y solteros por elección de “conseguir” un hijo sólo por un deseo. Juntos le pedimos al gobierno y líderes de la comunidad internacional que nos unamos a trabajar para poner fin a esta práctica.

DÉCLARATION : CAMPAGNE VISANT À L’ARRÊT IMMÉDIAT DE LA GESTATION POUR AUTRUI

Stop Surrogacy Now Statement

Nous sommes des femmes et des hommes d’origines ethniques, religieuses, culturelles, socio-économiques différentes venant de toutes les régions du monde. Ensemble nous tenons ici à exprimer notre inquiétude concernant les femmes et les enfants exploités au travers des conventions de gestation pour autrui (GPA).

Tous, nous reconnaissons la force du désir de parentalité qui est naturel et universel. Toutefois, comme s’agissant de la plupart des désirs, des limites doivent être posées. Les Droits Humains nous fournissent un marqueur significatif à qui veut savoir identifier ces limites et déterminer leur champ d’application. Nous pensons que la gestation pour autrui doit être interdite en ce qu’elle constitue une violation des droits humains des femmes et des enfants.

La gestation pour autrui repose souvent sur l’exploitation des femmes les plus démunies. Dans de nombreux cas, ce sont les pauvres qui sont contraints de vendre et les riches qui peuvent se permettre d’acheter. Ces transactions iniques impliquent un consentement de la part de femmes sous informées, voire pas du tout informées, une rémunération faible, une coercition, une insuffisance de suivi médical et des risques sévères pour la santé, à court et à long terme, des femmes qui acceptent la gestation pour autrui.

Le processus médical de la gestation pour autrui entraîne des risques pour la mère de substitution, pour les jeunes femmes qui vendent leurs ovocytes et pour les enfants nés grâce aux techniques d’assistance médicale à la procréation. Parmi les risques encourus par les femmes : le Syndrome d’Hyper Stimulation Ovarienne (SHSO), la torsion ovarienne, le kyste ovarien, une douleur pelvienne chronique, une ménopause précoce, une perte de fertilité, une tumeur cancéreuse du système reproductif, des caillots sanguins, une insuffisance rénale, un arrêt cardiaque et, dans un certain nombre de cas, la mort. Les femmes faisant une grossesse à partir d’ovocytes provenant d’autres femmes présentent un risque plus élevé de pré-éclampsie et d’hypertension.

Les enfants nés grâce aux techniques d’assistance médicale à la procréation, qui sont généralement mises en œuvre dans la gestation pour autrui, présentent également des risques de pathologies parmi lesquelles : une naissance avant terme, un décès à la naissance, un poids insuffisant à la naissance, des malformations du fœtus et une pression artérielle élevée. La gestation pour autrui rompt le lien maternel naturel qui s’établit pendant la grossesse – un lien que les professionnels de la médecine encouragent et cherchent à renforcer sans relâche. Le lien biologique entre la mère et l’enfant est indéniablement de nature intime, et lorsqu’il est rompu, les conséquences en sont durables pour les deux parties. Dans les pays où la gestation pour autrui est autorisée, cette souffrance potentielle est institutionnalisée.

Nous sommes donc convaincus qu’il n’y a pas de différence entre la pratique commerciale de la gestation pour autrui et la vente ainsi que l’achat d’enfants. Même s’il n’y a pas échange d’argent (c’est-à-dire la version non rémunérée, ou « altruiste »), toute pratique qui expose des femmes et des enfants à de tels risques doit être interdite.

Personne n’a droit à un enfant, pas plus les hétérosexuels que les homosexuels ou les individus ayant fait le choix de rester célibataire.

Nous sommes unis pour demander aux gouvernements des nations du monde ainsi qu’aux leaders de la communauté internationale de travailler ensemble à l’arrêt immédiat de la gestation pour autrui.

No all’utero in affitto

Stop Surrogacy Now Statement

Siamo uomini e donne con origini etniche, religiose, culturali, socioeconomiche differenti, provenienti da tutte le parti del mondo. Ci uniamo nel manifestare la nostra comune preoccupazione per le donne e i bambini sfruttati attraverso la pratica di gestazione per altri (GPA), detta anche maternità surrogata o utero in affitto.

Insieme riconosciamo il profondo desiderio di genitorialità che molti hanno. Tuttavia, come nella maggior parte dei desideri, devono esserci dei limiti. I diritti umani ci forniscono delle linee guide significative per chi vuole identificare questi limiti. Noi siamo convinti che la gestazione per altri debba essere vietata in quanto costituisce una violazione dei diritti umani delle donne e dei bambini.

La maternità surrogata spesso è basata sullo sfruttamento delle donne più povere. In molti casi sono i poveri ad essere costretti a vendere e i ricchi a potersi permettere di comprare. Queste transazioni inique implicano un consenso da parte di donne poco informate, o del tutto disinformate, una scarsa remunerazione, una coercizione, una insufficienza di assistenza medica nonché gravi rischi per la salute, a corto e lungo termine, delle donne che accettano la gestazione per altri.

La pratica della gestazione per altri comporta dei rischi per la madre surrogata, per le giovani donne che vendono i loro ovociti e per i bambini nati grazie alle tecniche di procreazione assistita. Tra i rischi corsi dalle donne si riscontrano: Sindrome da Iperstimolazione Ovarica (SHSO), torsione delle ovaie, cisti ovariche, dolore pelvico cronico, menopausa precoce, perdita di fertilità, tumori del sistema riproduttivo, trombosi, insufficienza renale, ictus e, in alcuni casi, la morte. Le donne che portano avanti la gravidanza a partire dagli ovociti di altre donne presentano un rischio più elevato di preeclampsia e di ipertensione.

I bambini nati grazie alle tecniche di procreazione assistita, che sono generalmente attuate durante la GPA, sono anche esposti a rischio di patologie quali: nascita prematura, morte intrauterina, peso insufficiente, malformazioni fetali e pressione arteriosa elevata. La gestazione per altri rompe intenzionalmente il legame materno naturale che si stabilisce durante la gravidanza – un legame che i professionisti della medicina incoraggiano e cercano di rinforzare senza tregua. I legame biologico tra la madre e il figlio è innegabilmente di natura intima e una volta spezzato, le conseguenze sono permanenti per entrambe le parti. Nei paesi dove la gestazione per altri è autorizzata questa sofferenza potenziale è istituzionalizzata. Noi siamo convinti che non vi sia differenza tra la pratica commerciale della gestazione per altri e la vendita o l’acquisto dei bambini. Anche se non c’è scambio di denaro (la cosiddetta gestazione non remunerata o “altruistica”), ogni pratica che espone le donne e i bambini a tali rischi deve essere vietata.

Nessuno ha diritto a un bambino: né eterosessuali, né omosessuali e neppure chi ha scelto di rimanere single.

Uniti chiediamo ai governi delle nazioni del mondo e ai capi della comunità internazionale di lavorare insieme per mettere fine a tale pratica e fermare subito l’utero in affitto.

声明: 今こそSTOP!代理出産

Stop Surrogacy Now Statement

私たちは様々な民族や宗教、文化、そして社会経済的背景をもつ女性や男性です。私たちは代理出産契約により搾取・収奪されている女性や子どもへの懸念を共有しており、この現状に異を唱えるためここに集まりました。

私たちは、多くの人が、親にならねばならないと渇望していることは認識しています。しかし、多くの願望がそうであるように、そこには限界があるはずです。人権は、その限界とは何であるべきかを明確にする重要な指標をもたらしてくれます。代理出産は中止されるべきです。それは、女性と子どもたちの人権を蹂躙する行為です。

代理出産はしばしば、貧困層の女性の搾取や収奪のうえに成り立ちます。多くの事例で、売らねばならないのは貧しい人々で、購入できるのは裕福な人たちです。こうした不平等な取引構造は、低い報酬、強制、劣悪なヘルスケア、そして代理母となる女性の短期的・長期的に深刻な健康リスクについて、女性たちが知らないまま、またはそれを知らされていながらも同意してしまう、という結果をもたらします。

代理出産実施に係る医学的処置は、必然的に、代理母や卵子を売る女性、生殖技術の利用を経て生みだされる子どもたちへのリスクを伴います。女性へのリスクには、卵巣過剰刺激症候群(OHSS)、卵巣捻転、卵巣嚢腫、慢性的な骨盤痛、早発閉経、妊孕力の喪失(自らが不妊になる)、生殖器のがん、血栓、腎疾患、脳梗塞、そしていくつかは死に至るケースが含まれます。他者の卵子で妊娠した女性は妊娠高血圧腎症や、高血圧症のリスクが非常に高くなります。

生殖技術を用いて――たいていは代理出産を利用し――生みだされた子どもたちもまた、早産、死産、低体重児、胎児奇形、高血圧などを含む健康リスクに直面します。代理出産による妊娠は、医学の専門家がこれまで一貫して強調してきた、妊娠で生じる母と子の自然な結びつきを、意図的に切り離します。母と胎児とのつながりは、疑う余地もないほど親密です。(訳者注:これまでの研究では、妊娠中に胎児と母胎の間に、細胞レベルで様々なやりとりが行われていることが確認されているうえ、近年では、それらが母胎の脳に影響する可能性も指摘されています)。このつながりが長期的に断ち切られれば、母子の双方に対し影響が生じます。代理出産の合法化は、この潜在的な害悪を制度化するものです。

商業的代理出産は、子どもの人身売買とほとんど同じ行為だと私たちは考えます。たとえ非商業的代理出産(つまり無償か「利他的」に行われるもの)でも、女性と子どもたちがこのような危険を被る行為は禁止されるべきです。

異性愛者であれ同性愛者であれ、または独身でいることを選んでいる人であれ、何人も子どもへの権利は持っていません。私たちは世界の各国政府と国際的コミュニティーの指導者たちにこの行為に終止符をうち、今こそ代理出産を止めるために協働することを求めて立ち上がります。

Stop draagmoederschap nu Verklaring:

 

We zijn vrouwen en mannen met verschillende etnische, religieuze, culturele en sociaal-economische achtergronden uit alle delen van de wereld. We komen samen om onze gedeelde zorg te uiten voor vrouwen en kinderen die worden uitgebuit door middel van zwangerschapscontracten met draagmoederschap.

Samen bevestigen we het diepe verlangen dat velen ouders moeten zijn. Maar zoals bij de meeste verlangens, moeten er grenzen zijn. Mensenrechten zijn een belangrijk kenmerk om te bepalen wat die grenzen zouden moeten zijn. Wij zijn van mening dat draagmoederschap moet worden stopgezet omdat het een schending is van de mensenrechten van vrouwen en kinderen.

Draagmoederschap hangt vaak af van de uitbuiting van armere vrouwen. In veel gevallen zijn het de armen die moeten verkopen en de rijken die het zich kunnen veroorloven om te kopen. Deze ongelijke transacties resulteren in toestemming die onvoldoende geïnformeerd is, zo niet ongeïnformeerd, lage betaling, dwang, slechte gezondheidszorg en ernstige risico’s voor de gezondheid op korte en lange termijn van draagmoeders.

Het medische proces van draagmoederschap brengt risico’s met zich mee voor de draagmoeder, de jonge vrouwen die hun eicellen verkopen en de kinderen die geboren worden via de geassisteerde voortplantingstechnologieën. De risico’s voor vrouwen zijn ovarieel hyperstimulatiesyndroom (OHSS), ovariële torsie, ovariumcysten, chronische bekkenpijn, vroegtijdige menopauze, verlies van vruchtbaarheid, reproductieve kankers, bloedstolsels, nierziekte, beroerte en, in sommige gevallen, overlijden. Vrouwen die zwanger worden met eicellen van een andere vrouw lopen een hoger risico op pre-eclampsie en hoge bloeddruk.

Kinderen geboren uit geassisteerde voortplantingstechnologieën, die meestal worden gebruikt in draagmoederschap, lopen ook bekende gezondheidsrisico’s, waaronder: vroeggeboorte, doodgeboorte, laag geboortegewicht, foetale afwijkingen en hogere bloeddruk. Een surrogaatzwangerschap verbreekt opzettelijk de natuurlijke moederbinding die tijdens de zwangerschap plaatsvindt – een band die medische professionals consequent aanmoedigen en bevorderen. De biologische band tussen moeder en kind is onmiskenbaar intiem, en wanneer ze worden verbroken, heeft dat voor beiden blijvende gevolgen. Op plaatsen waar draagmoederschap is gelegaliseerd, wordt deze potentiële schade geïnstitutionaliseerd.

Wij zijn van mening dat het commercieel draagmoederschap niet te onderscheiden is van het kopen en verkopen van kinderen. Zelfs als ze niet-commercieel zijn (dat wil zeggen onbetaald of “altruïstisch”), moet elke praktijk die vrouwen en kinderen aan dergelijke risico’s onderwerpt, worden verboden.

Niemand heeft recht op een kind, of ze nu heteroseksueel, homoseksueel of alleenstaand zijn.

We staan ​​samen om de nationale regeringen van de wereld en de leiders van de internationale gemeenschap te vragen om samen te werken om een ​​einde te maken aan deze praktijk en het draagmoederschap nu te stoppen

STOPP SURROGATI

Stop Surrogacy Now Statement

Som kvinner og menn fra ulike etniske, religiøse, kulturelle og med ulik sosio-økonomisk bakgrunn, har vi kommet sammen på grunn av vår felles bekymring for kvinner og barn som blir utnyttet til surrogati.

Vi forstår det sterke ønsket mange har om å bli foreldre. Det er likevel behov for å sette visse grenser. Menneskerettighetene er en standard for hvor disse grensene bør gå. Vi mener at surrogati bør stoppes, fordi det krenker kvinner og barns rettigheter.

Fattige kvinner utnyttes ofte til surrogati. I mange tilfeller er det de fattige som må selge og de rike som kan kjøpe. Denne avtalen har ofte få formaliteter, kan medføre tvang, manglende tilgang til helsetilbud, i tillegg til at kvinnen utsettes for både kort- og langsiktig risiko som følge av graviditeten.

Den medisinske prosessen ved surrogati utgjør en risiko for surrogatmor, eggdonor, samt barna som er født ved hjelp av surrogati. Risikoen for kvinner omfatter OHSS-syndromet, vridd eggstokk, cyster på eggstokkene, kroniske bekkensmerter, for tidlig overgangsalder, tap av fruktbarhet, økt kreftrisiko, blodpropp, nyresvikt, slag, og i noen tilfeller død. Kvinner som blir gravide ved eggdonasjon har høyere risiko for svangerskapsforgiftning og høyt blodtrykk.

Barn av surrogatmor, hvor assistert befruktning benyttes, har økt risiko for prematur fødsel, dødfødsel, lav fødselsvekt, fosterdefekter og høyt blodtrykk. Surrogatipraksisen undergraver den naturlige tilknytningen som finner sted ved en graviditet – en tilknytning som også fagpersoner fremholder. Det er ingen tvil om at det biologiske båndet mellom mor og barn er sterkt, og når dette båndet brytes kan det få ettervirkninger. Land som aksepterer at surrogati legaliseres aksepterer dette.

Kommersiell surogati er uadskillelig fra praksisen med kjøp og salg av barn (menneskehandel). Dette gjelder også ikke-kommersiell surrogati (altruistisk), da all praksis som utsetter kvinner og barn for en slik risko må opphøre.

Å få barn er ingen rettighet, og dette er uavhengig av legning og sivilstatus.

Dette er en oppfordring til nasjonale myndigheter og ledere i det internasjonale samfunn om en felles satsning for å bekjempe denne praksisen og å stoppe surrogati.

PROHLÁSENIE KU KAMPANI ZA ZASTAVENIE NÁHRADNÉHO MATERSTVA

Stop Surrogacy Now Statement

Sme ženy a muži  rôznych etník, náboženstiev, kultúr a pochádzame z rôznych socio-ekonomických prostredí zo všetkých regiónov sveta. Spoločne vyjadrujeme znepokojenie nad osudmi žien a detí, zneužívaných prostredníctvom zmlúv o náhradnom materstve.

Spoločne ubezpečujeme, že chápeme hlbokú túžbu po rodičovstve, ktorú mnohí prežívajú. Napriek tomu, ako pri väčšine túžob, aj táto má isté obmedzenia. Ľudské práva  sú tým dôležitým indikátorom naznačujúcim, kde by tieto hranice mali byť. Sme presvedčení, že náhradné materstvo by malo byť zastavené, pretože predstavuje zneužívanie ľudských práv žien a detí.

Z lekárskeho hľadiska náhradné materstvo nesie so sebou riziká, tak pre náhradnú matku, ako aj pre mladé ženy, ktoré predávajú svoje vajíčka, a tiež pre deti narodené s využitím asistovanej reprodukcie. Medzi riziká pre ženy patrí ovariálny hyperstimulačný syndróm (OHSS), torzia vaječníkov, cysty na vaječníkoch, chronická bolesť panvy, predčasná menopauza, strata plodnosti, rakovina reprodukčných orgánov, vznik krvných zrazenín, ochorenie obličiek, mozgová mŕtvica a v niektorých prípadoch smrť. Ženy, ktoré otehotnejú s vajíčkami od inej ženy, sú vystavené vyššiemu riziku preeklampsie a vysokého krvného tlaku.

Deti narodené prostredníctvom metód asistovanej reprodukcie, obvykle využívaných pri náhradnom materstve, taktiež čelia známym zdravotným rizikám, akými sú napríklad: predčasný pôrod, narodenie mŕtveho dieťaťa, nízka pôrodná hmotnosť, anomálie plodu a zvýšený krvný tlak. Náhradné materstvo úmyselne ničí prirodzenú materskú väzbu (bonding), ktorá vzniká už počas tehotenstva – tú väzbu, ktorej význam odborníci v oblasti medicíny neustále zdôrazňujú a šíria o nej osvetu. Biologické puto medzi matkou a dieťaťom je nepopierateľne nanajvýš intímne a jeho prerušenie spôsobuje  pretrvávajúce následky pre obidve strany. V krajinách, kde je náhradné materstvo legalizované, je táto potenciálna ujma inštitucionalizovaná (tj. štátom úradne prevádzkovaná) a podporovaná.

Sme presvedčení, že prax komerčného náhradného materstvá sa nelíši od nákupu a predaja detí. Aj v prípadoch, keď je náhradné materstvo nekomerčné (teda neplatené alebo čisto „altruistické“), akákoľvek prax, kde ženy a deti podstupujú tieto riziká, musí byť zakázaná.

Nikto nemá právo na dieťa, bez ohľadu na to, či je heterosexuál, homosexuál alebo dobrovoľne slobodný.

Spoločne žiadame národné vlády sveta a predstaviteľov  medzinárodnej komunity, aby spolupracovali na okamžitom zastavení praxe náhradného materstva.

ZAUSTAVIMO SUROGATSTVO, ODMAH

Mi, kao žene i muškarci različitih etničkih, religijskih, kulturnih i socioekonomskih pripadnosti, iz svih delova sveta, oglašavamo se ovim putem iz brige za žene i decu eksploatisane kroz aranžmane surogat majčinstva.

Poštujemo duboku želju za roditeljstvom koju mnogi ljudi dele. Ipak, kao što je slučaj sa većinom želja, moraju postojati granice. Ljudska prava nam daju dobar okvir za ustanovljavanje tih granica. Mi verujemo da prakse surogat majčinstva moraju biti zabranjene kao kršenje ljudskih prava žena i dece.

Surogatstvo je najčešće zavisno od eksploatacije siromašnih žena. U najvećem broju slučajeva, upravo će siromašne žene biti te koje moraju da prodaju, a bogati oni koji mogu da kupuju. Ova nejednakost rezultira pristankom koji je slabo ili nikako informisan, niskim isplatama, uslovljavanjem, neadekvatnom zdravstvenom zaštitom kao i visokim stepenom rizika po kratkoročno i dugoročno zdravlje žena koje ove trudnoće iznose.

Medicinski proces surogatstva podrazumeva rizik za surogat majku, potom ženu koja prodaje svoje jajne ćelije, kao i za dete rođeno pomoću ovih tehnologija medicinski potpomognute oplodnje. Među rizike za majku spadaju: sindrom hiperstimulacije jajnika (OHSS), torzija (uvrtanje) jajnika, ciste na jajnicima, hronična bol male karlice, preuranjena menopauza, neplodnost, rak organa reproduktivnog sistema, krvni ugrušci, bolesti bubrega, srčani udar i, u nekim slučajevima, smrt. Žene koje začnu koristeći jajne ćelije druge žene izložene su većem riziku od preeklampsije i visokog krvnog pritiska.

Deca rođena pomoću tehnologija medicinski potpomognute oplodnje, uglavnom putem surogatstva, takođe se suočavaju sa zdravstvenim rizicima poput prevremenog rođenja, smrti pri rođenju, niske telesne težine pri rođenju, anomalije ploda i visokog krvnog pritiska. Surogatska trudnoća je takva da prekida prirodnu vezu kakva se stvara tokom trudnoće – vezu koju medicinski stručnjaci podstiču i promovišu. Biološka spona između majke i deteta je neporecivo prisna, a ovakav prekid te spone nosi brojne i trajne posledice po obe strane. Tamo gde je surogatstvo legalno, moguća šteta je institucionalizovana.

Mi verujemo da je praksa komercijalnog surogatstva neodvojiva od kupoprodaje dece. Čak i kada nije komercijalne prirode (kada je neplaćena ili “altruistička”), svaka praksa koja podvrgava žene i decu ovakvim rizicima mora biti zabranjena.

Niko nema pravo na dete, bilo da je heteroseksualne ili homoseksualne orijentacije, bilo da je bez partnera.

Zajedno tražimo od vlada država širom sveta, kao i lidera međunarodne zajednice, da rade na ukidanju ove prakse i zaustavljanju surogatstva, odmah.

**Vaš potpis**

UTTALANDE: STOPPA SURROGATMÖDRASKAP NU!

Stop Surrogacy Now Statement

Vi, kvinnor och män med olika etniska, religiösa, kulturella och socioekonomiska bakgrunder från alla delar av världen, uttrycker vår gemensamma oro för de kvinnor och barn som utnyttjas genom surrogatmödraskap och graviditetskontrakt.

Vi har förståelse för den längtan många har efter att bli föräldrar. Men likt med de flesta önskemål så måste finnas rimliga gränser. Mänskliga rättigheter utgör en viktig skiljelinje för var dessa gränser bör dras. Vi anser att surrogatmödraskap ska stoppas, eftersom det är ett brott mot kvinnors och barns mänskliga rättigheter.

Surrogatmödraskap bygger ofta på exploatering av fattiga kvinnor. I många fall är det fattiga kvinnor som står för säljandet och de rika som köper. Dessa ojämlika förhållanden resulterar i att de kvinnor som samtycker till och genomgår surrogatmödraskap ofta är dåligt informerade, ges låg ersättning, får dålig sjukvård samt utsätts för tvång och allvarliga hälsorisker på lång och kort sikt.

Den medicinska process som surrogatmödraskap innebär medför risker för surrogatmamman, de unga kvinnor som säljer sina ägg och de barn som föds via denna typ av reproduktionsteknik. Riskerna för kvinnor inkluderar ovariellt hyperstimuleringssyndrom, ovarialtorsion, cystor på äggstockarna, kronisk bäckensmärta, tidig menopaus, fertilitetsförlust, cancer i de reproduktiva organen, blodproppar, njursjukdom, stroke och i vissa fall död. Kvinnor som blir gravida med en annan kvinnas ägg löper större risk att få havandeskapsförgiftning och högt blodtryck.

Barn som föds via den teknik som oftast används vid surrogatmödraskap, riskerar också hälsorisker som för tidig födsel, dödfödsel, låg födelsevikt, fostermissbildningar och högre blodtryck. En surrogatgraviditet bryter den naturliga bindningen som annars sker mellan mamma och barn vid graviditeten – en bindning som medicinsk personal vanligen uppmuntrar och främjar. Där surrogatmödraskap är lagligt, är denna potentiella skada institutionaliserad.

Vi anser att kommersiellt surrogatmödraskap är en handel med barn. Även när surrogatmödraskapet är icke-kommersiellt (d.v.s. obetalt eller “altruistiskt”), måste det förbjudas med hänsyn till de risker kvinnor och barn utsätts för.

Ingen har rätt till barn, oavsett om de är heterosexuella, homosexuella eller ensamstående.

Vi ber alla världens regeringar och ledare för det internationella samfundet att tillsammans motverka och Stoppa Surrogatmödraskap Nu.

Остановить суррогатное материнство немедленно.

Stop Surrogacy Now Statement

Мы женщины и мужчины различных этнических, религиозных, культурных и социально-экономических групп из всех регионов мира. Мы объединились, чтобы выразить нашу общую заботу о женщинах и детях, которые эксплуатируются в рамках контрактов о суррогатном материнстве.

Вместе мы подтверждаем глубокое стремление многих людей стать родителями. Тем не менее, как и в большинстве желаний, у этого должны быть пределы. Права человека являются важным маркером для определения того, какими должны быть эти ограничения. Мы считаем, что суррогатное материнство следует прекратить, поскольку оно является нарушением прав женщин и детей.

Суррогатное материнство часто зависит от эксплуатации более бедных женщин. Во многих случаях продавать приходится бедным, а богатые могут позволить себе купить. Эти неравные транзакции приводят к сделкам на основе недостаточной информированности или не информированности, заниженной оплаты, принуждения, плохого медицинского обслуживания и серьезных рисков для краткосрочного и долгосрочного здоровья женщин, перенесших суррогатную беременность.

Медицинский процесс суррогатного материнства влечет за собой риски для суррогатной матери, молодых женщин, которые продают свои яйцеклетки, и детей, рожденных с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. Риск для женщин включает синдром гиперстимуляции яичников (OHSS), перекрут яичников, кисты яичников, хроническая тазовая боль, преждевременная менопауза, потеря фертильности, репродуктивный рак, сгустки крови, заболевания почек, инсульт и, в некоторых случаях, смерть. Женщины, которые беременеют яйцеклетками от другой женщины, подвергаются более высокому риску преэклампсии и высокого кровяного давления.

Дети, рожденные с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, которые обычно используются в суррогатном материнстве, также сталкиваются с известными рисками для здоровья, которые включают: преждевременные роды, мертворождение, низкий вес при рождении, аномалии плода и более высокое кровяное давление. Суррогатная беременность преднамеренно разрывает естественную материнскую связь, которая происходит во время беременности – связь, которую медицинские работники постоянно поощряют и поощряют. Биологическая связь между матерью и ребенком, несомненно, является тесной, и при разрыве имеют длительные последствия, ощущаемые обоими. В местах, где суррогатное материнство узаконено, этот потенциальный вред узаконен.

Мы считаем, что практика коммерческого суррогатного материнства неотличима от покупки и продажи детей. Даже некоммерческая (то есть неоплачиваемая или «альтруистическая») – любая практика, которая подвергает женщин и детей таким рискам, должна быть запрещена.

Никто не имеет права на ребенка, будь то гетеросексуальный, гомосексуальный или одинокий по выбору.

Мы вместе просим национальные правительства мира и лидеров международного сообщества работать вместе, чтобы положить конец этой практике и остановить суррогатное материнство сейчас.

НЕГАЙНО ЗУПИНИТИ СУРОГАТНЕ МАТЕРИНСТВО

Ми жінки та чоловіки різних етнічних, релігійних, культурних та соціально-економічних груп з усіх регіонів світу. Ми об’єдналися, щоб виявити нашу спільну турботу про жінок та дітей, які експлуатуються в межах контрактів про сурогатне материнство.

Разом ми підтверджуємо глибоке прагнення багатьох людей стати батьками. Проте, як і в більшості бажань, у цього теж повинні бути кордони. Права людини є важливим маркером для визначення того, якими мають бути ці обмеження. Ми вважаємо, що сурогатне материнство слід припинити, так як воно є порушенням прав жінок та дітей.

Сурогатне материнство часто залежить від експлуатації бідніших жінок. У багатьох випадках бідним вимушені продавати, а багаті можуть дозволити собі купувати. Ці нерівні транзакції призводять до угод на засадах недостатньої інформованості, заниженої оплати, примусу, поганого медичного обслуговування та серйозних ризиків для короткотривалого і довготривалого здоров’я жінок, які перенесли сурогатну вагітність.

Медичний процес сурогатного материнства створює ризики для сурогатної матері, молодих жінок, які продають свої яйцеклітини, та дітей, народжених з допомогою репродуктивних технологій. Ризик для жінок включає синдром гіперстимуляції яєчників (OHSS), перекрут яєчників, кісти яєчників, хронічний тазовий біль, передчасну менопаузу, втрату фертильності, репродуктивний рак, згустки крові, захворювання нирок, інсульт та, в окремих випадках, смерть. Жінки, що вагітніють яйцеклітинами від іншої жінки, наражаються на більш високий ризик прееклампсії та високого кров’яного тиску.

Діти, народжені з допомогою допоміжних репродуктивних технологій, які зазвичай використовуються в сурогатному материнстві, також зіштовхуються з відомими ризиками для здоров’я, а саме: передчасними пологами, мертвонародженням, низькою вагою при народженні, аномаліями плода та підвищеним кров’яним тиском. . Сурогатна вагітність навмисно розриває природний материнський зв’язок, що формується під час вагітності, – зв’язок, який медичні працівники постійно заохочують. Біологічний зв’язок між матір’ю і дитиною, без сумніву, дуже тісний, і його розрив призводить до тривалих наслідків, що відчувають обидві. Там, де узаконене сурогатне материнство, ця потенційна шкода узаконена.

Ми вважаємо, що практика комерційного сурогатного материнства не відрізняється від купівлі та продажу дітей. Навіть некомерційна (тобто неоплачувана або “альтруїстична”) – будь-яка практика, що наражає жінок та дітей на такий ризик, має бути заборонена.

Ніхто, чи то гетеросексуальна людина, чи то гомосексуальна, чи то одинак, не має права на дітей на таких умовах.

Ми  об’єдналися, щоб закликати національні уряди світу та лідерів міжнародної спільноти до співпраці, покласти край цій практиці та зупинити сурогатне материнство зараз.

简体中文

我们是来自世界各地不同种族、宗教、文化和社会经济背景的一群人。我们不
分男女,齐聚一堂,表达我们对经由代孕契约安排怀孕而受到剥削的妇女和孩
子的关切。

我们肯定许多人想成为父母的深切渴望。然而,与大多数欲望一样,这样的渴
望必须有所限制。人权即是衡量这些限制的重要指标。我们认为,应该停止代
孕,因为代孕侵犯了妇女和儿童人权。

代孕往往仰赖对贫穷妇女的剥削。在一般情况之下,穷人出售,富人购买。这
些不公平的交易导致妇女在不知情下同意,被迫接受廉价、胁迫、质量不佳的
医疗,也因此造成对代孕妇女短期和长期的严重健康风险。

代孕的医疗过程为代理孕母、捐卵的年轻妇女以及经由人工生殖辅助技术出生
的孩子带来风险。妇女面临的风险,包括卵巢过激症(OHSS)、卵巢扭转、
卵巢囊肿、慢性骨盆疼痛、提早停经、不孕、生殖器官癌、血栓、肾脏疾病、
中风,在某些情况甚至导致死亡。使用非自己卵子怀孕的妇女(妊娠代孕),也
让罹患子癎前症和高血压的风险较高。

经由代孕、透过人工生殖辅助技术所生的孩子,也面临着已知的健康风险,包
括:早产、死产、低出生体重(体重过轻)、胎儿异常和高血压等。母子间的自
然连结是医学专家一贯鼓励和促进的,但代孕却是故意切断这种母子间的自然
连结。无可否认,母子之间的生物联系是亲密的,当被切断时,双方都会受到
永久的影响。一旦代孕合法化,这种潜在的伤害同时也被制度化了。

我们认为,商业代孕等同于买卖孩子。即使是非商业性(「无偿代孕」或「利
他代孕」),也使得妇女和孩子面临风险,都应该被禁止。

无论异性恋、同性恋还是单身者,孩子都不是他们的「权利」。

我们齐聚一堂,要求世界各国政府和国际社会领导人共同努力,终止这项做法
,立即停止代孕。

简体中文

我们是来自世界各地不同种族、宗教、文化和社会经济背景的一群人。我们不
分男女,齐聚一堂,表达我们对经由代孕契约安排怀孕而受到剥削的妇女和孩
子的关切。

我们肯定许多人想成为父母的深切渴望。然而,与大多数欲望一样,这样的渴
望必须有所限制。人权即是衡量这些限制的重要指标。我们认为,应该停止代
孕,因为代孕侵犯了妇女和儿童人权。

代孕往往仰赖对贫穷妇女的剥削。在一般情况之下,穷人出售,富人购买。这
些不公平的交易导致妇女在不知情下同意,被迫接受廉价、胁迫、质量不佳的
医疗,也因此造成对代孕妇女短期和长期的严重健康风险。

代孕的医疗过程为代理孕母、捐卵的年轻妇女以及经由人工生殖辅助技术出生
的孩子带来风险。妇女面临的风险,包括卵巢过激症(OHSS)、卵巢扭转、
卵巢囊肿、慢性骨盆疼痛、提早停经、不孕、生殖器官癌、血栓、肾脏疾病、
中风,在某些情况甚至导致死亡。使用非自己卵子怀孕的妇女(妊娠代孕),也
让罹患子癎前症和高血压的风险较高。

经由代孕、透过人工生殖辅助技术所生的孩子,也面临着已知的健康风险,包
括:早产、死产、低出生体重(体重过轻)、胎儿异常和高血压等。母子间的自
然连结是医学专家一贯鼓励和促进的,但代孕却是故意切断这种母子间的自然
连结。无可否认,母子之间的生物联系是亲密的,当被切断时,双方都会受到
永久的影响。一旦代孕合法化,这种潜在的伤害同时也被制度化了。

我们认为,商业代孕等同于买卖孩子。即使是非商业性(「无偿代孕」或「利
他代孕」),也使得妇女和孩子面临风险,都应该被禁止。

无论异性恋、同性恋还是单身者,孩子都不是他们的「权利」。

我们齐聚一堂,要求世界各国政府和国际社会领导人共同努力,终止这项做法
,立即停止代孕。

Original Individual Signatories
Kathleen Sloan
Feminist leader, activist, and author
USA
Phyllis Chesler, Ph.D.
Emerita Professor of Psychology, Feminist activist, Scholar and Author of Sacred Bond: The Legacy of Baby M
USA
Marjorie Murphey Campbell, J.D.
Founder of NewFeminism.co
USA
Renate Klein, Ph.D.
Biologist, social scientist, and coordinator FINRRAGE (Feminist International Network of Resistance to Reproductive and Genetic Engineering)
Australia
Ruchira Gupta
Founder and President, Apne Aap Women Worldwide
India
Jennifer Lahl
Founder and President of the Center for Bioethics and Culture Network
USA
Janice G. Raymond, Ph.D.
Professor Emerita University of Massachusetts, Amherst, and author of Women as Wombs: Reproductive Technologies and the Battle Over Women’s Freedom
USA
Kajsa Ekis Ekman
author of Being and Being Bought: Prostitution, Surrogacy and the Split Self
Sweden
Jessica Kern
Product of a surrogate pregnancy
USA
Sylviane Agacinski
Feminist philosopher, author of Corps en Miettes
France
Gail Robinson
“Surrogate” Mother
USA
Michel Onfray
Philosopher and Writer
France
Farida Akhter
Women’s rights and health activist
Bangladesh
Tanya Lynn
Surrogate mother
USA
Gary Powell
LGBT activist and public administration campaigner
United Kingdom
Elisa Anne Gomez
Surrogate mother
USA
Donna Hughes
Eleanor M. and Oscar M. Endowed Chair in Women’s Studies, University of Rhode Island
USA
Helen Alvare, J.D.
Professor of Law, George Mason University School of Law
USA
Gaëlle Cariati
Graduate student in International Relations from University of Calabria
Italy
Julie Bindel
Writer, author, broadcaster, and feminist campaigner against violence against women and children
United Kingdom
Deborah Hornstra
M.A. Health Advocacy, Sarah Lawrence College
USA
Gertrud Åström
Gender equality expert, feminist activist, president of the Swedish Women’s Lobby
Sweden
Lord David Alton
Member of British Parliament
United Kingdom
Matthew Eppinette
Executive Director, The Center for Bioethics and Culture
USA
Robert Oscar Lopez, Ph.D.
President of the International Children’s Rights Institute
USA
Alana Newman
Founder of The Anonymous Us Project and Advocate for Donor-Conceived People
USA
Charles C. Camosy, Ph.D.
Associate professor of theological and social ethics, Fordham University
USA
Christopher White
Director of Research and Education, The Center for Bioethics and Culture
USA
C. Ben Mitchell, Ph.D.
Provost and Vice President for Academic Affairs, Graves Professor of Moral Philosophy, Union UniversityUSA
Evan Grae Davis
Filmmaker and director of It’s a Girl
USA
Katy Doran
Donor Conceived Activist
USA
Matt Doran
Founder of the free social network: www.DonorChildren.comDonor Conceived Advocate Connecting Biological Family and the Community
USA
Claudia Corrigan D’Arcy
Board Member of Adoption Rights Coalition
USA
Jeffrey M. Togman, Ph.D.
Associate Professor of Political Science and Film at Seton Hall University
Director of the film We’re Not Blood
USA
Cathi Swett, J.D.
Attorney and Adult Adoptee Advocate
USA
Mirah Riben
Author of The Stork Market: America’s Multi-Billion Dollar Unregulated Adoption Industry
USA
Miriam Grossman, M.D.
Adolescent and adult psychiatrist and women’s health activist. Author Unprotected and You’re Teaching My Child WHAT?
USA
Melinda Tankard Reist
Writer, feminist, activist
Australia
Nkechi Asogwa, M.D.
President,Doctors Health Initiative
Nigeria
Adesuwa Onyenokwe
Publisher and Editor in chief of TW Magazine
Nigeria
Ego Egonu, M.D.
Physician, Derry Clinics
Nigeria
Sanjay Khanna
Convener, Socio-Economic Welfare Society
India
Babita Khanna
Gen. Secretary, Socio-Economic Welfare Society
India
Lalit Pasricha
Project Coordinator, Socio-Economic Welfare Society
Canada
Eliette Abécassis
Writer, author of Qumran and La Répudiée, which inspired Amos Gitai’s film Kadosh
France
Johanna Langhorst
Reporter
Sweden
Eberechukwu Okey-Onyema
Executive Director, Healthy Living and Women Empowerment Initiative
Nigeria
Annika Lundegårdh, R.N.
Nurse and President of the Women’s Committee of the Centre Party in Uppsala
Sweden
Nina Björk
Author
Sweden
Ebon Kram
Chairman
Sweden
Erika Beckman
Chairman, National Organization Against Sexual Abuse
Sweden
Jane Eriksson
Vice-Chairman, National Organization Against Sexual Abuse
Sweden
  Yvonne Hirdman
Professor of Women’s History at the Gothenburg University
Sweden
Karin Svensson
Chairwoman, Roks, The National Organization for Women´s Shelter and Young Women’s Shelter
Sweden
Ebba Witt-Brattstrom
Author, Feminist, and Professor in Nordic Literature, University of Helsinki
Finland
Nina Rose, M.D.
Vice President, Swedish Women Doctor’s Society
Sweden
Caroline Norma, Ph.D.
Lecturer in Urban and Social Studies, RMIT University
Australia
Jorunn Friis Reset
Organisational secretary, Women’s Front
Norway
 
Helen Pringle, Ph.D.
Senior Lecturer in the School of Social Sciences, University of New South Wales
Australia
Seyran Duran
Chairman of the Kurdistan Women’s Association in Sweden
Sweden
Ruth Nordström
President of Scandinavian Human Rights Lawyers
Sweden
Rebecca Ahlstrand
Attorney, Scandinavian Human Rights Lawyers
Sweden
Maria Mies, Ph.D.
Founding member of FINRRAGE (Feminist International Network of Resistance to Reproductive and Genetic Engineering)
Germany
Shagufta Omar
President, Pakistan Chapter of the International Muslim Women UnionGeneral Secretary, Women’s Aid Trust
Pakistan
Mia Fahlén, M.D.
Senior Consultant Surgeon
Sweden
Ana Reis, M.D.
Feminist physician, former representative of FINRRAGE
Brazil
Viviane Teitelbaum
President, European Women’s Lobby
Belgium
Myfanwy Cummerford
Donor conceived advocate and Founder of TangledWebs
Australia
Isla MacGregor
Tasmanian Public Interest Advocate, Whistleblowers Tasmania
Australia
Simone Andrea
Survivor of Prostitution, Director of NorMAC
Australia
Martine Segalen
Professor Emeritus in Ethnology, Université Paris Ouest
France
Genevieve Couraud
President of the Observatoire Droits des Femmes CG-13President of ECVF, Politicians Against Violence Against Women
France
Yvette Roudy
Former Minister for Women’s Rights
France
Irene Tabellion
President, La Lune, L’Association Strasbourgeoise de Femmes Homosexuelles
France
Marie-Josèphe Bonnet, Ph.D.
Historian of Women, Arts, and the Second World War
France
Anne-Yvonne Le Dain
Deputy, Socialist Party
France
Elfriede Hammerl
Journalist and Writer
Austria
Nora Tenenbaum
Representative, Coordination of Associations for the Right to Abortion and Contraception
France
Maya Surduts
Representative Coordination of Associations for the Right to Abortion and Contraception
France
Nnenna Chikezie
Permanent Secretary, Ministry of Women Affairs and Social Development
Nigeria
Alice Schwarzer
Editor of EMMA and co-founder of Mouvement de Liberation des Femmes (MLF)
Germany
Nathalie Heinich
Sociologist and Research director at Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
France
Monette Vacquin
Psychoanalyst and author of Frankenstein et les Délires de la Raison and Main Basse sur les Vivants
France
José Bové
Member of the European Parliament (Green Group), Former Chairman of Confederation Paysanne / Via Campesina, and Founding member of ATTAC France
France
Emma Sahlén Grip
Press Officer, National Organization for Women’s and Girls Shelters in Sweden, RoksSweden
Arun Dohle
Executive Director of Against Child Trafficking
Germany
Roelie Post
Author of Romania for Export Only: the Untold Story of the Romanian Orphans
The Netherlands
Anjali Pawar
Director, Sakhee Pune
India
Gita Ramaswamy
Concerned activist for child rights
India
Jin Vilsgaard
Contact person for ACT
Denmark
Kat Pinder
Sex trade survivor activist and Member, Amnesty International against pimps and buyers
Australia
Martine Billard
Deputy of Paris 2002-2012, secretary of the delegation for women’s rights of the National Assembly 2007-2012, author of a proposition of law against violence against women in 2007 with Marie-George Buffet
France
Gloria Casas Vila
Spanish/Swiss activist against prostitution and surrogacy
Etienne Dujardin
Lawyer
Belgium
Sophie Heine, Ph.D.
Senior Research Fellow at Egmont, Royal Institute for International Relations
Belgium
Josina Kamerling
Head of Regulatory Outreach
Belgium
Michel Ghins
Action for family, President
Belgium
Xavier Lombard
Companies founder
Belgium
Bernard Michelet
Companies administrator
Belgium
Tara Hewitt
LGBT Activist
United Kingdom
Organizational Signatories

 • Swedish Women Doctor’s Society (Sweden)
 • Roks, The National Organization for Women’s Shelter and Young Women’s Shelter (Sweden)
 • Swedish Women’s Lobby (Sweden)
 • Kurdistan Women’s Association in Sweden (Sweden)
 • Women’s Organisation’s Committee on Alcohol and Drug Issues (Sweden)
 • European Women’s Lobby (Belgium)
 • LeCorp (France)
 • La Lune, L’Association Strasbourgeoise de Femmes Homosexuelles (France)
 • Coordination of Associations for the Right to Abortion and Contraception (France)
 • Cercle d’Etude de Réformes Féministes (CERF) (France)
 • EMMA (Germany)
 • Against Child Trafficking (ACT) (The Netherlands)
 • Sakhee Pune (India)
 • The Center for Bioethics and Culture (USA)
 • FINRRAGE (Australia)
 • Women’s Bioethics Alliance (Australia)
 • Scandinavian Human Rights Lawyers (Norway)
 • Se non ora quando – Libere (Italy)
 • Generazione Famiglia (Italy)
 • Make Mothers Matter (France)
 • Feministas Mexicanas contra Vientres de Alquiler (Femmva) (Mexico)
 • Stop Vientres de Alquiler (Spain)
 • Abolish Surrogacy (Australia)
 • Women’s Liberation Front (USA)
 • Breaking Free (USA)
 • OBJECT (UK)
 • Nordic Model Now! (UK)
 • Lezbejska i gej solidarna mreža (LGSM) (Serbia)
 • Radnički glas (Serbia)
 • Femrevolt (Croatia, Serbia)

#StopSurrogacyNow Resources

Our Holiday Feminist Gift Guide

No Surrogacy Abolitionist Movement would be complete without a fully stocked bookshelf of important books about surrogacy as well as a highly curated film library. And as the holidays are approaching, let us help you find the perfect gift for your feminist friends. We...

Why We Should Say No to Surrogacy

By Gary Powell, CBC European Special Consultant Perhaps you have seen one of the surrogacy puff-pieces already: a woman agrees to “give the gift of life to others” who are unable (or unwilling) to bear their own child, by carrying a child formed from a (sometimes very...

My Surrogacy Nightmare

When Veronica agreed to be a surrogate, she never imagined that the intended father would be caught luring a minor to his hotel room to film himself having sex with her. When the FBI showed up, she learned he was also involved in a baby-trafficking ring. Watch the...

With Surrogate Mothers, US Citizenship Is for Sale

by Jennifer Lahl The international surrogacy market is fraught with problems, but one major problem that goes largely unnoticed is that U.S. citizenship is being bought and sold to international couples who hire U.S. surrogate mothers to carry...

The Untold Harms of Surrogacy

I have lost count of the number of celebrities hiring women to gestate their babies. Elton John and David Furnish set the trend ten years ago and the list just keeps growing: Kim Kardashian and Kanye West; Sarah Jessica Parker and Matthew Broderick; Jimmy...

Stop Surrogacy Now News

This year will go down in the history books as the year when a global pandemic literally stopped the world in its tracks. All of us working to abolish surrogacy have had to learn a new way to work.  Can we all say Zoom?   There is a new film team,...

UK Taxpayers Must Pay for Surrogacy

By Gary Powell, European Special Consultant April 1st this year made April fools of those British people who believe something that is criminal in the UK should not be facilitated and encouraged abroad by the courts’ award of public monies. It was the day on which the...

Stuck in Quarantine? Check out Our Podcast.

As a large part of the world is increasingly quarantined or told to stay at home, we thought now might be a good time to send you some links to relevant podcasts to listen to over at Venus Rising! Stuck inside?  Listen to these informative podcasts. If you’re a...

Attention: International Community

We need your help to stop the legalization of commercial surrogacy in New York State. Current New York law prohibits commercial surrogacy but allows altruistic surrogacy. Governor Andrew Cuomo is working overtime to change this, having recently launched the "Love...

BREAKING: Another US Surrogate Mother Has Died

SSN is heartbroken to learn of the death of another surrogate mother, Michelle Reaves, in San Diego, California. Mrs. Reaves, a wife and mother of two children, was pregnant as a second time surrogate for the same family when she tragically died from pregnancy-related...

Happy New Year!

As the clock winds down on 2019, it’s not too late to give a gift of support to The Center for Bioethics and Culture, which manages the Stop Surrogacy Now campaign's modest budget for necessities like administrative work and website upkeep. All that we've been able to...

India Leads the Way

As many of you know, India is very close to passing a Surrogacy Bill that would effectively ban all commercial surrogacy in the nation. The bill was slated to pass on November 21 but was sent to committee for final scrutiny and revision before being finalized. India...

Venus Rising is now on your favorite streaming platform!

by Kallie Fell, CBC Research Associate Venus Rising, a new podcast by the Center for Bioethics and Culture, has launched into other atmospheres!! You can now find Venus Rising on your favorite streaming platform! That’s right, you can listen to episodes...

Questions of Power and Rights in Surrogacy

Questions of Power and Rights in Surrogacy: Is it acceptable for gay men to exploit surrogate mothers facing poverty, racism, eugenic forces and misogyny? by Susan Hawthorne Paper presented at Broken Bonds and Big Money: An International Conference on Surrogacy....